Hallingskeid – Steinboligen

Selvbetjent
Bergen og Hordaland Turlag
Skarvheimen
Åpen hele året
53 sengeplasser
32 drop-in plasser
Tilrettelagt for hund

For english, see below.

Hallingskeid turisthytte ligger ved Bergensbanen og består Steinboligen og Lokalet. Hallingskeid ligger i åpent høyfjellsterreng 1100 moh. Hyttene står åpne og er tilgjengelige hele året. Lokalet kan leies som en enhet og er passer godt for grupper/skoler.

Ønsker du å bestille en seng/rom – er Hallingskeid, Steinboligen hytten for deg. Store grupper, skoleklasser og bedrifter leier Lokalet om de ønsker å disponere en hel hytte alene. Vær obs på at toalett og proviantrom kun i Steinboligen

Alle sengene på Steinhuset kan forhåndsbestilles.

Last ned DNT Hyttebetaling på mobilen. Da kan du enkelt betale både for overnatting og mat på hyttene.  

Rundt Hallingskeid er det mange turmuligheter. Rallarvegen går like forbi. Her er flotte fiskemuligheter, nydelig fjellflora og spennende skiturer. 

Se filmen «Slik bruker du DNTs selvbetjente hytter».

Hallingskeid Turisthytte er restaurerte bygninger fra Bergensbanens annleggstid rundt forrige århundredeskifte. Hovedhytten (Steinboligen) var ingeniørbolig og sikringshytten (Lokalet) var forsamlingslokalet på Hallingskeid. 

Steinboligen

Steinboligen har 30 senger fordelt på 8 soverom. Hytten har innlagt vann og strøm. Det er nyrenovert kjøkken, stort oppholdsrom, gode tørkefasiliteter, samt to vaskerom og toalett. De er plassert i “kaldgangen” i Steinboligen. Det er også en grindseng og barnestol. Det er proviantrom med hermetikk, posemat, pålegg osv. i Steinboligen. Deler av sommeren er det hyttevert som selger ferskt brød. 

Lokalet

Lokalet har 23 senger fordelt på 2 soverom og et stort loft. Det er i tilegg romslig kjøkken, stue, tørkerom og 2 vaskerom. Toalett og proviantrom er i Steinboligen. Det er strøm og innlagt vann i hytten, men vær obs på at det ikke finnes dusjmuligheter. Det er ikke vannklosett, men “utedo” som ligger i en kaldgang i Steinboligen. Er dere mer enn 23 personer er det mulig å kombinere leie av Lokalet med sengebestilling i Steinboligen.

Lokalet kan leies hele året – med unntak av skolens sommerferie. Lokalet er svært godt egnet til friluftsrelaterte kurs/opplæring da man er tett på naturen i et trygt miljø.

Ønsker du gruppeleie på Lokalet kontakt Bergen og Hordaland Turlag på bht@dnt.no . Egne midtukepriser for skoleklasser!

Her finner du mer informasjon og priser for leie av hytten.

Tur- og aktivitetsmuligheter 

Om sommeren kan man følge Rallarvegen fra Finse til Hallingskeid, eller videre fra Hallingskeid til Myrdal. Fra Hallingskeid kan du også følge den historiske vandreruten til Osa, se turforslag i lenke. Skomanosi i retning nord/øst er også en fristende og populær utfordring sommer som vinter.

Om vinteren er ruten Finse-Hallingskeid kvistet til skolens vinterferie. Ruten Geiteryggen-Hallingskeid kvistes til påske. Like ovenfor hytten er det gode muligheter for snøhulegraving og igloobygging, fine bakker for ulike nivåer og turterreng av varierende vanskelighetsgrad.

Såtedalen er et greit område å ta med barn. De må være vant til å gå litt pga. distanse. Nær hytten er også Buadalen, der det går T-merket løype. En variant kan være å ta av mot sør ca 2,5 km inne i dalen langs merkingen mot Rembesdalseter. Inne i dalen her ligger fine små vann man kan ha som turmål.

Stølene Tuftene ved nedre Grøndalsvatn er også korte, greie turmål. Selve Grøndalen langs den merkede løypen mot Kaldevass, er nydelig, og Øvre Grøndalsvatnet her inne, kan være grei dagsmarsj fra hytten har man 4-6-åringer med seg.

Ellers muligheter for både fiske, bading, korte turer i området og sykkelturer på Rallarvegen.

Hele området nær hytten er godt egnet for barnefamilier både sommer og vinter. Det er ikke for bratt og man kan velge distanse ut fra værforhold, evne og lyst. Det er godt mulig å oppholde seg noen dager på Hallingskeid, selv om det i enkelte helger om høsten kan være mange gjester på hytten. Vis vintervett 

Været er en viktig faktor i områdene Finse -– Hallingskeid om vinteren. Det skifter fort og man må ha godt utstyr i sekken også på dagsturene. De beste skiturene krever stabilt og godt vær, men innover i dalene, langs kvisteløypene og langs Rallarveien kan man gå noenlunde greit selv om sikten reduseres og vinden friskner på litt.

Fiske ved Hallingskeid: Du kan kjøpe fiskekort på nett. Gå inn på inatur.no og finn frem til Ulvik statsalmenning. Grensen mot Aurland søndre statsalmenning går nord for Hallingskeid, over Skomahøydene. Så hvis du skal fiske i Aurland kommune, må du ha eget kort. Aurland tilbyr fiskekort som gjelder i 7 ulike kortsoner. En del vann er private, og her må man ha fiskekort fra grunneier. (NB: Det finnes et “Norgeskort for fiske” som gis ut av Statsskog. Det gjelder på statlig grunn, men IKKE på statsalmenning. Statsalmenning er markert på nyere turkart). Uansett: Det er fin fisk i området og kan det kan være bryet verdt å skaffe seg fiskekort hvis du liker å luffe rundt litt med fiskestangen.

Hund på Hallingskeid: Det er tilrettelagt for hund med to bur i vedboden i Steinhuset. Se bilde ved bestilling av hundebur. Vedbod er ikke oppvarmet og du kan ikke sove sammen med hund. 

Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger før turen. 

Denne hytta har fått støtte av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping.

Det er mobildekning på Hallingskeid, men bare med Telenor. 

English:

The Hallingskeid mountain cabin is located next to the Bergen railway line, approximately 200 metres from the station. The cabin is situated in open, high mountain terrain and is suitable for visits in all seasons. It consists of Steinhuset (the ‘Stone House’ or main hut) and Lokalet (a rental hut for most of the year).

The quickest way to reach the cabin from the railway station is to walk westwards as you leave the train. There is a door at the end of the station that you can use.

There are many hiking opportunities around Hallingskeid. The Rallarvegen cycle route runs straight past. There are superb opportunities for fishing here, along with stunning mountain flora and exciting skiing.

The cabin is open and unlocked all year round. The cabin has water and electricity laid on, and it is possible to purchase provisions such as canned food, food in sachets, sandwich spreads, etc., at the cabin. Kitchen and cooker. In summer there is a host at the cabin selling fresh bread. Remember your sheet sleeping bag/sleeping bag.

The Hallingskeid mountain cabin consists of restored buildings from the time of the construction of the Bergen Line at the turn of the last century. The main hut (stone house) was home to the engineers and the safety hut (Lokalet) was the assembly hall at Hallingskeid.

Hiring ‘Lokalet’

‘Lokalet’, with its 23 beds, kitchen and living room, is available for hire by groups for some parts of the year. Lokalet cannot be hired during the school winter holidays, Easter holidays, the whole of July and August, and weekends in September.

Hiking and activity options

In summer, you can follow Rallarvegen from Finse to Hallingskeid, or onwards from Hallingskeid to Myrdal. From Hallingskeid, you can also follow the historic hiking trail to Osa; see the suggested hike in the link. Skomanosi in the northerly/easterly direction is another tempting and popular challenge both in summer and winter.

In winter, the route from Finse to Hallingskeid is marked by twigs until the school winter holidays. The Geiteryggen–Hallingskeid route is marked with twigs until Easter. Just above the cabin there are good opportunities to dig snowholes and build igloos, fine ski slopes for various levels and hiking terrain of varying degrees of difficulty.

Såtedalen is a pleasant area to bring children to. They need to be used to walking a little due to the distances involved. Also close to the cabin is Buadalen, where a T-marked trail runs. One variation may be to turn south for approximately 2.5 km in the valley along the markings towards Rembesdalseter. Inside the valley there are some fine small lakes as hiking destinations.

The Tuftene mountain farms at Nedre Grøndalsvatn are also short, ideal hiking destinations. Grøndalen itself, along the marked trail to Kaldevass, is delightful, while Øvre Grøndalsvatnet here can be an ideal day hike from the cabin if you have 4–6 year olds with you.

There are also opportunities for fishing, swimming, short walks in the area and cycle rides on Rallarvegen.

The entire area near the cabin is highly suitable for families with children, both in summer and winter. It is not too steep, and you can choose your distance depending on weather conditions, ability and desire. It is perfectly possible to spend a few days at Hallingskeid, although on some autumn weekends there can be many guests at the cabin.

The weather is an important factor in the areas around Hallingskeid, particularly in winter. The weather changes quickly and you need good equipment in your rucksack – and that includes for day hikes in summer. The best skiing trips need good, stable weather. However, in the valley, along the twig-marked trails and along Rallarvegen, you can get by reasonably well even if visibility is reduced and the wind freshens up a little.

Fishing at Hallingskeid: You can purchase a fishing permit online. Go to inatur.no and find ‘Ulvik statsallmenning’ (Ulvik state common lands) The border with the Aurland southern state common lands runs north of Hallingkeid, over Skomahøydene. So, if you wish to fish in Aurland Municipality,, you will need to have a separate permit. Aurland offers fishing permits that are valid in seven different permit zones. Some lakes are private, and here a fishing permit from the landowner is required. (NB: There is a ‘Norwegian fishing permit’ issued by Statskog. This is valid on state-owned land, but NOT on state common lands. State common lands are marked on more recent hiking maps). Nonetheless: There is fine fishing in the area, and it can be worth the hassle to get a fishing permit if you enjoy a bit of casting with your fishing rod.

Dogs at Hallingskeid: Suitable for dogs, with two cages in the woodshed at Steinhuset.

Important things to know when hiking:
Weather and condition reports vary greatly. A map and compass are recommended. Waymarks can disappear under snow and in fog. Check the current condition reports before the trip.

The Norwegian right to roam (Allemannsretten) gives us many opportunities, but also imposes a duty on us to look after the natural world. When out in nature, you undertake to leave nothing behind other than your own footprints. Leaving no trace is about cleaning up after yourself, taking all rubbish with you and behaving with care and consideration when you are among nature.

...
Show more

Bestill overnatting

Velg dato og antall personer for å bestille overnatting

Hallingskeid Hunderom, Hundebur 1

Hundebur plassert i vedbod/hunderom i hovedhytte. Seng for eigar i same etasje.

Hallingskeid Hunderom, Hundebur 2

Hundebur plassert i vedbod/hunderom i hovedhytte. Seng for eigar i same etasje.

Hallingskeid Lokalet (sikringshytta)

Dette er hyttas sikringshytte, og hytta har 23 sengeplasser. Det er ikke tillat med hund i denne hytta og besøkende med hund må velge hovedhytta.

Hallingskeid Steinhuset, Rom 1, Køyeseng 1 (nede)

2-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 1, Køyeseng 2 (oppe)

2-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 2, Køyeseng 1 (nede)

5-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 2, Køyeseng 2 (oppe)

5-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 2, Køyeseng 3 (nede)

5-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 2, Køyeseng 4 (oppe)

5-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 2, Enkeltseng 5

5-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 3, Køyeseng 1 (nede)

4-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 3, Køyeseng 2 (oppe)

4-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 3, Køyeseng 3 (nede)

4-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 3, Køyeseng 4 (oppe)

4-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Køyeseng 1 (nede)

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Køyeseng 2 (oppe)

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Enkeltseng 3

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Enkeltseng 4

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Enkeltseng 5

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Køyeseng 6 (nede)

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 5, Køyeseng 7 (oppe)

7-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 7, Enkeltseng 1

3-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 7, Enkeltseng 2

3-sengsrom

Hallingskeid Steinhuset, Rom 7, Enkeltseng 3

3-sengsrom
Bestill overnatting